Home / Новини / Общините имат нужда от системна подкрепа от държавата за провеждане на социална жилищна политика и поддържане на общинския жилищен фонд
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Общините имат нужда от системна подкрепа от държавата за провеждане на социална жилищна политика и поддържане на общинския жилищен фонд

октомври 5, 2023

Необходимо е да се приеме с широк политически консенсус дългосрочна Национална жилищна стратегия, в която да бъдат заложени ясни визия, приоритети и измерими цели за осигуряване на достъпа до качествени жилища за всички граждани.

Настаняването в общинско жилище по реда на общинските наредби, приети на основание член 45а от Закона за общинската собственост, е единственото решение за домакинства в жилищна нужда, но то няма статут на социално жилищно настаняване и не е регламентирано като социална услуга. Общините предоставят общински жилища на цени десет и повече пъти под пазарните наеми и генерираните средства не дават възможност за обновяване на наличния общински жилищен фонд и неговото разширяване. Те обаче не получават компенсация от държавата за тази услуга от общ икономически интерес. Парадоксално, настаняването в новопостроените социални жилища се третира като социална услуга, но такава, която общината възлага сама на себе си, по силата на Указания на Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 и компенсиране от държавата отново липсва.

В продължение на първото проучване на състоянието и управлението на общинския жилищен фонд в България, проведено от Хабитат България и Министерство на регионалното развитие и благоустройството през 2022 г., проучихме нагласите и вижданията на ръководителите в общинските администрации относно развитието на социалната жилищна политика в страната на местно и национално ниво.  Проучването бе проведено онлайн в периода юли – август 2023 г., като бяха получени 131 отговора от 122 общини и 6 районни администрации на Столична община, представляващи 56% от всички общини, които разполагат с общински жилища*. 

* Според проучването, проведено през 2022 г. в рамките на настоящия проект общините, които управляват общински жилищен фонд в България са 216.

Данните от проучването показват, че :

 • 90% от анкетираните общини считат, че е необходимо да се разработи и приеме Национална жилищна стратегия с хоризонт 2050 г., която да очертава приоритетите и механизмите за устойчиво управление и поддържане на жилищния фонд.
 • Почти всички общини – 122 бр. (93%) са посочили, че най-необходимата подкрепа от държавата към общините е финансовата, като възможен начин за предоставянето ѝ е създаването на Национален жилищен фонд, от който да се финансират инициативи и проекти за поддържане и разширяване на общинския социален  жилищен фонд.  Значителна част от общините (34%) смятат също, че е необходимо законово регламентиране на социалното жилищно настаняване като ангажимент на общините, защото към момента те нямат такова.
 • Огромна част от анкетираните общини - 109 (83%) считат, че социалното жилищно настаняване следва да бъде регламентирано в Закона за социалните услуги, с което да се гарантира, че общините ще бъдат компенсирани от държавата за непазарната цена, на която предоставят жилища под наем за социални нужди. 
 • Използването на необитавания жилищен фонд за задоволяване нуждата от настаняване на нуждаещи се семейства все още се осъзнава и възприема трудно от българските власти. Въпреки многобройните примери за такива практики от други страни, над 60% от анкетираните не одобряват идеята, тъй като смятат че:
  • 1)това би било много трудно осъществимо;
  • 2) общините нямат свободен финансов ресурс да предприемат такива стъпки. Все пак 40% от анкетираните смятат, че това в възможно в случай, че:
  • 1) се използва посредничеството на социални наемни агенции, чрез които да се гарантира поддръжка на частните жилища, използвани за социални цели;
  • 2) се даде възможност на общината да наема дългосрочно частни жилища, като овъзмездява собствениците с извършване на основен ремонт и поддръжка;
  • 3) се реформира законодателството, така че общините да могат да изкупуват необитавани жилища и да ги управляват според нуждите си. 
 • 56% от анкетираните представители на общини смятат, че не е стратегически правилно решение да се продава общинския жилищен фонд. 
 • Останалите общини, посочват като основна причина да продават общинските жилища, че: 
  • така е предвидено в наредбите и в договора с наемателите да имат право да ги закупят след изтичането на определен срок ( 54 отговора или 71%);
  • невъзможност да се поддържат тези жилища в добро състояние; разходите за поддръжката им са по-големи, отколкото са събраните приходи от наем (37 отговора или 49%).
 • Възможните мерки, които биха мотивирали общините да запазят наличния си жилищен фонд са:
  • 1) получаване на системна финансова подкрепа от държавата;
  • 2) промяна в нормативните документи в посока ограничаване на възможностите за продаване на общински жилища;
  • 3) предприемане на действия, с които да се повишат приходите от наеми на общинските жилища.
 • Предложението да се създаде и приложи нова форма на подоходно подпомагане – финансова помощ за наем на жилище, която да се предоставя директно на нуждаещи се лица  е оценено като ефективен начин за разрешаване на жилищните нужди на най-нуждаещите се от 58 % от анкетираните общини.

Основните препоръки, които отправяме за подобряване на социалната жилищна политика:

 • Необходимо e да бъде приета с широк политически консенсус дългосрочна Национална жилищна стратегия с хоризонт до 2050 г., в която да бъдат заложени ясни визия, приоритети и измерими цели за осигуряване на достъпа до качествени жилища за всички граждани. Разработеният през 2017 г. проект на Национална жилищна стратегия може да бъде актуализиран въз основа на данните от Преброяването на населението и жилищния фонд от 2021 г. и да стане база за обществена дискусия по темата. 
 • Необходимо e да се създаде законова рамка, която регламентира:
  • Ангажиментите на държавата и общините за провеждане на ефективна и справедлива жилищна политика, с фокус върху подпомагането на най-бедните домакинства, които не могат самостоятелно да си осигурят стандартно жилище. 
  • Осигуряване на системно държавно финансиране в рамките на държавния бюджет, под формата на специализиран финансов фонд за обезпечаване на дейности по обновяване на съществуващия социален жилищен фонд и изграждането на нов, а също и за подобряване на качеството на жилищата на гражданите в неравностойно положение, в съответствие със съвременните изисквания за конструктивна безопасност и пестене на енергия;
  • Създаване в Закона за социалните услуги на нова услуга от общ икономически интерес – „социално жилищно настаняване“, за чието предоставяне общините да получават компенсации от държавата. Да се създаде на национално ниво нормативна рамка, която урежда възлагането и оперативното предоставяне на социалните жилища като услуга от общ икономически интерес;
  • Предоставяне на интегрирана социална услуга, включваща система от мерки за подобряване икономическия и социалния статус на хора и семейства в уязвимо положение: жилищно настаняване, трудово посредничество, повишаване на трудова и образователна квалификация, социална интеграция, жизнени умения и др.;
  • В Закона за социално подпомагане да се измени принципа на подпомагане - право на месечна целева помощ за наем да се дава на всички лица, които са одобрени за настаняване в общинско жилище и са включени в списъците на чакащите, но не са получили такова.  Наемите на общински жилища са около 10 пъти под пазарните цени и като цяло са достъпни за домакинствата настанени в тях. Субсидия е необходима за уязвими и с ниски доходи домакинства, чиято единствена възможност е настаняване в жилище на пазарен наем.
 • Създаване на условия за насърчаване ползването на необитавания жилищен фонд като социален жилищен фонд с помощта на:
  • Промени в Закона за местните данъци и такси, в който да се завиши ставката на данъка за необитавани жилища, в случаите когато не са основно жилище на собственика. Да се създаде възможност за служебна проверка в национална бази данни дали собственик не е регистрирал като основно жилище повече от едно такова, в случаите когато са на територията на различни общини;
  • Програми за подпомагане на собствениците на необитавани жилища да ги ремонтират срещу дългосрочен договор за предоставянето му под наем за социални нужди на непазарни цени;
  • Регламент за Социални наемни агенции, които не генерират печалба, но са субсидирани от държавата, за да осъществяват посредничество между собствениците и наемателите на жилища, като гарантират доброто състояние на жилищата и събирането на наемите.
 • В Наредба № 8 от 17 декември 2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им, в разпоредбата на чл. 26 да се добави нова т. 11, която да предвижда вписването в регистъра на частна общинска собственост на предназначението на имота – жилищен или нежилищен. Това ще даде възможност за филтриране на информацията по този критерий, без да се създава самостоятелен регистър на общинските жилища. 

Научете повече тук: Доклад Резултати и препоръки от онлайн анкетиране сред общините в България относно социалната жилищна политика

Резултатите и препоръките от изследването бяха представени на 04-ти октовмри, 2023 г. по време на онлайн дискусионен форум, в който се включиха около 50 участника, сред които експерти от Дирекция “Жилищна политика” към МРРБ и представители на общинската администрация. Пълен видеозапис можете да гледате тук:

Всички материали по проекта са достъпни на  създадената в рамките на настоящия проект онлайн платформа www.obshtinskidom.bg. Платформата e място за дискусии и споделяне на полезни материали и документи, свързани с управлението на общинските жилища, пространство за сътрудничество и комуникация между общинските жилищни експерти и източник на информация и ресурси в помощ на работещите в общините. Запознайте се с изготвените доклади тук: https://obshtinskidom.bg/dokladi/ 

Анкетирането се осъществи в рамките на проекта „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, финансиран в рамките на ОП „Добро управление“, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”. Проектът се изпълнява в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Проект “Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“ се реализира в периода 25 август 2022 г. – 31 декември 2023 г. Негова цел е създаването на механизъм за достъпно и прозрачно взаимодействие и обмен на информация между общинските и национални администрации, ангажирани с жилищните политики и представителите на гражданското общество. Общата стойност на проекта е 59 898 лева, като безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя по ОПДУ е 52 328 лева, от които 44 479 лева са средства от Европейския социален фонд и 7 849 лева – национално съфинансиране. www.eufunds.bg


Сподели в Интернет:

Прикачени файлове

Още публикации

април 13, 2023
В периода октомври – декември 2022 г. се осъществи онлайн проучване относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, в […]
април 13, 2023
Закона за управление на етажната собственост Хабитат България, в партньорство с Българска фасилити мениджмънт асоциация и Българо-австрийска консултантска компания, внесе […]
април 13, 2023
Хабитат България подготви становище по инициирана писмена процедура за вземане на решение за одобрение на нови приоритети в Програмата за […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross