Home / Новини / Съвместно проучване на Хабитат България и МРРБ
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Съвместно проучване на Хабитат България и МРРБ

април 13, 2023

В периода октомври – декември 2022 г. се осъществи онлайн проучване относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, в което се включиха всички 265 общини в България, както и 24-те районни администрации на Столична община. Към тези данни бяха добавени и мненията на 92-ма граждани – потенциални потребители на услугата „общинско жилищно настаняване“. Негова цел бе събирането на данни за състоянието на общинския жилищен фонд в цялата страна, проследяването на текущите практики за управление на общинските жилища, както и основните проблеми, които общините и гражданите срещат по отношение настаняването в общинско жилище.

Анкетирането се осъществи в рамките на дейност „Анализ на съществуващите практики по управление на общинските жилища в България“, част от проекта „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, финансиран в рамките на ОП „Добро управление“, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”. Проектът се изпълнява в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Финалните резултати и препоръки от изследването бяха представени по време на онлайн дискусионен форум, който се проведе на 27-ми март, 2023 г. в платформата Zoom. В него се включиха над 90 участника, сред които експерти от Дирекция “Жилищна политика” към МРРБ, представители на общинската администрация и гражданските организации.

Форумът започна с обобщена информация за общинския жилищен фонд в страната. Представени бяха основни резултати по теми свързани с общинските жилища за отдаване под наем, за продажба, резервният общински фонд, необитаваните общински жилища и социалните жилища. В продължение се представи темата за установяване на лицата с жилищни нужди и настаняването им в общински жилища, затрудненията при кандидатстването за общинско жилище и нуждата от допълнителна подкрепа. Закриващите теми засегнаха управлението на общинските жилища – приходи и разходи, тяхното състояние, контрол и мониторинг. Участниците се включиха в няколко дискусионни сесии и споделиха свой опит и мнения.

Въз основа на настоящия анализ и получените резултати ще бъдат изготвени препоръки за подобряване управлението на общинския жилищен фонд. Основните изводи от изследването ще бъдат графично визуализирани и публично представени, за да се информира обществото и да се повиши неговото разбиране относно същността и важността на социалните жилищни въпроси. В допълнение, експерти от МРРБ ще подготвят и разпространят методически указания за подобряване на практиките по управление на общинските жилища. Всички мнения и препоръки при изпълнението на проекта ще бъдат основа за изготвяне на становище за иницииране приемането на Национална жилищна стратегия на страната, която да даде дългосрочна перспектива за осигуряване на по-добра жилищна среда.

Информацията ще бъде достъпна и чрез профилите на всяка община в създаденото в рамките на настоящия проект пространство за обмен на информация и документи, свързани с управлението на общинския жилищен фонд – платформата www.obshtinskidom.bg. 

Проект “Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“ се реализира в периода 25 август 2022 г. – 31 декември 2023 г. Негова цел е създаването на механизъм за достъпно и прозрачно взаимодействие и обмен на информация между общинските и национални администрации, ангажирани с жилищните политики и представителите на гражданското общество. Общата стойност на проекта е 59 898 лева, като безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя по ОПДУ е 52 328 лева, от които 44 479 лева са средства от Европейския социален фонд и 7 849 лева – национално съфинансиране.

Пълен запис на форума можете да гледате тук: 


Сподели в Интернет:

Прикачени файлове

Още публикации

април 13, 2023
В периода октомври – декември 2022 г. се осъществи онлайн проучване относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, в […]
април 13, 2023
Закона за управление на етажната собственост Хабитат България, в партньорство с Българска фасилити мениджмънт асоциация и Българо-австрийска консултантска компания, внесе […]
април 13, 2023
Хабитат България подготви становище по инициирана писмена процедура за вземане на решение за одобрение на нови приоритети в Програмата за […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross