Home / ТЕТЕВЕН
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Община ТЕТЕВЕН

Можете да задавате своите въпроси относно общинските жилища към всяка община на страница Форум
Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища:https://teteven.bg/images/stories/documents/NAREDBI.OBS/3chast/SKMBT_C224e19031314590.pdf
Стратегия за управление на общинската собственост, съгл. чл.8, ал.8 от ЗОС: https://teteven.bg/index.php/entertainment/2016-08-04-06-24-31/74-2010-04-21-08-10-47
Публичен регистър на общинската собственост:https://teteven.bg/index.php/2016-07-27-14-47-27/2016-08-04-08-31-15
Дирекция или отдел,отговорни за общинските жилища: Отдел "Общинска собственост"
Телефон за връзка:067852200
Общ брой общински жилища (без социални):7
брой за отдаване под наем:5
брой за продажба:0
брой ведомствени:2
брой резервни:0
Незаети жилища:0
Брой чакащи (картотекирани) лица:0
Кога се обявява списъка за настаняване:веднъж годишно
Къде се обявява списъка за настаняване:на уебсайта на Общината ( Ако отбележите този отговор, моля дайте линк към актуалния списък в отговор "Друго", поставя се на видно място в сградата на Общината, https://teteven.bg/index.php/2016-07-27-14-47-27/2016-08-04-08-10-23/5561-2022-2
Срок за настаняване под наем:по решение на Общински съвет
Максимален срок за настаняване в общинско жилище под наем:няма краен срок
Ориентировъчна наемна цена за общинско жилище за първа зона в (лв./м2):0,78
Изисквания за доходите на кандидатите за жилищно настаняване:1/4 от общия годишен доход на лицата и членовете на техните семейства (домакинства) не може да покрие разхода за средна пазарна наемна цена за жилище, съответстващо на нуждите на семейството (домакинството), съгласно нормите по чл. 16;
І група лица в жилищна нужда:лица, които следва да освободят заеманите от тях жилища и помещения, собствеността върху които се възстановява по Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти и по други закони за възстановяване на собствеността;
ІІ група лица в жилищна нужда:лица, незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.
ІІІ група лица в жилищна нужда:други лица
ІV група лица в жилищна нужда:семейства, наемащи жилищни помещения въз основа на свободно договаряне;
V група лица в жилищна нужда:семейства, заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите, установени в съответните наредби за общинските жилища;
VІ група лица в жилищна нужда: 
VІІ група лица в жилищна нужда: 
Брой социални жилища:0
Срок за настаняване в социално жилище под наем:   
Наемна цена за социално жилище в лв./м2:  
Свободни социални жилища: 
Критерии за картотекиране в социално жилище, различни от тези за общинско жилище:  

Сподели в Интернет:

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross