Home / КАВАРНА
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Община КАВАРНА

Можете да задавате своите въпроси относно общинските жилища към всяка община на страница Форум
Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища:
https://www.kavarna.bg/umbraco/surface/DownloadService/kavarnaafbf.pdf?id=16918
Стратегия за управление на общинската собственост, съгл. чл.8, ал.8 от ЗОС: https://www.kavarna.bg/umbraco/surface/DownloadService/kavarna724a.pdf?id=22613
Публичен регистър на общинската собственост:https://data.egov.bg/organisation/dataset/65708bab- 4d32-47d3-880b-8578a9082220
Дирекция или отдел,отговорни за общинските жилища: Отдел Общинска собственост 
Телефон за връзка:057081818
Общ брой общински жилища (без социални):75
брой за отдаване под наем:67
брой за продажба:2
брой ведомствени:3
брой резервни:3
Незаети жилища:13
Брой чакащи (картотекирани) лица:31
Кога се обявява списъка за настаняване:веднъж годишно
Къде се обявява списъка за настаняване:поставя се на видно място в сградата на Общината
Срок за настаняване под наем:3 години
Максимален срок за настаняване в общинско жилище под наем:няма краен срок
Ориентировъчна наемна цена за общинско жилище за първа зона в (лв./м2):0,80
Изисквания за доходите на кандидатите за жилищно настаняване:Няма изискване за доходите
І група лица в жилищна нужда:лица, незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.;
ІІ група лица в жилищна нужда:лица, живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или затрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред;
ІІІ група лица в жилищна нужда:лица, живеещи на свободно договаряне най-малко три години
ІV група лица в жилищна нужда:семейства, заемащи недостатъчна жилищна площ съобразно нормите за жилищна задоволеност;
V група лица в жилищна нужда:лица, живеещи при родители с неостатъчна жилищна площ, съобразно определените в наредбата пределни норми за настаняване;
VІ група лица в жилищна нужда:
VІІ група лица в жилищна нужда:други лица
Брой социални жилища:0
Срок за настаняване в социално жилище под наем:   
Наемна цена за социално жилище в лв./м2:  
Свободни социални жилища: 
Критерии за картотекиране в социално жилище, различни от тези за общинско жилище:  

Сподели в Интернет:

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross