Home / ЗЛАТОГРАД
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Община ЗЛАТОГРАД

Можете да задавате своите въпроси относно общинските жилища към всяка община на страница Форум
Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища:https://zlatograd.bg/obshtinski-savet/naredbi
Стратегия за управление на общинската собственост, съгл. чл.8, ал.8 от ЗОС: https://zlatograd.bg/dokumenti/strategicheski-dokumenti/strategii-i-statut
Публичен регистър на общинската собственост:https://zlatograd.bg/dokumenti/publichni-registri/registar-na-aktovete-za-obshtinska-sobstvenost
Дирекция или отдел,отговорни за общинските жилища: Дирекция "Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие"
Телефон за връзка:
Общ брой общински жилища (без социални):17
брой за отдаване под наем:16
брой за продажба:0
брой ведомствени:1
брой резервни:0
Незаети жилища:0
Брой чакащи (картотекирани) лица:2
Кога се обявява списъка за настаняване:веднъж годишно
Къде се обявява списъка за настаняване:поставя се на видно място в сградата на Общината
Срок за настаняване под наем:5 години
Максимален срок за настаняване в общинско жилище под наем:няма краен срок
Ориентировъчна наемна цена за общинско жилище за първа зона в (лв./м2):1,12
Изисквания за доходите на кандидатите за жилищно настаняване:Брутният месечен доход на член от семейството да не надвишава две минимални работни заплати за страната
І група лица в жилищна нужда:лица, които следва да освободят заеманите от тях жилища и помещения, собствеността върху които се възстановява по Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти и по други закони за възстановяване на собствеността;
ІІ група лица в жилищна нужда:лица, незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.
ІІІ група лица в жилищна нужда:лица, живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или затрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред;
ІV група лица в жилищна нужда:семейства, наемащи жилищни помещения въз основа на свободно договаряне;
V група лица в жилищна нужда: 
VІ група лица в жилищна нужда: 
VІІ група лица в жилищна нужда: 
Брой социални жилища:0
Срок за настаняване в социално жилище под наем:   
Наемна цена за социално жилище в лв./м2:  
Свободни социални жилища: 
Критерии за картотекиране в социално жилище, различни от тези за общинско жилище:  

Сподели в Интернет:

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross