Home / ЕЛЕНА
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Община ЕЛЕНА

Можете да задавате своите въпроси относно общинските жилища към всяка община на страница Форум
Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища:ДА
Стратегия за управление на общинската собственост, съгл. чл.8, ал.8 от ЗОС: ДА
Публичен регистър на общинската собственост:http://212.50.85.212:8088/webreg/
Дирекция или отдел,отговорни за общинските жилища: Дирекция "Устройство на територията и общинска собственост"
Телефон за връзка: 
Общ брой общински жилища (без социални):51
брой за отдаване под наем:48
брой за продажба:0
брой ведомствени:1
брой резервни:1
Незаети жилища:2
Брой чакащи (картотекирани) лица:7
Кога се обявява списъка за настаняване:веднъж годишно
Къде се обявява списъка за настаняване:на уебсайта на Общината ( Ако отбележите този отговор, моля дайте линк към актуалния списък в отговор "Друго", поставя се на видно място в сградата на Общината
Срок за настаняване под наем:1 година
Максимален срок за настаняване в общинско жилище под наем:5 години
Ориентировъчна наемна цена за общинско жилище за първа зона в (лв./м2):1,00
Изисквания за доходите на кандидатите за жилищно настаняване:нетният средномесечен доход на член от семейството за предходните 6 месеца
да е в размер не по-висок от една минимална работна заплата за страната
І група лица в жилищна нужда:лица, незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.
ІІ група лица в жилищна нужда:лица, живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или затрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред;
ІІІ група лица в жилищна нужда:семейства, наемащи жилищни помещения въз основа на свободно договаряне;
ІV група лица в жилищна нужда:семейства, заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите, установени в съответните наредби за общинските жилища;
V група лица в жилищна нужда: 
VІ група лица в жилищна нужда: 
VІІ група лица в жилищна нужда: 
Брой социални жилища:0
Срок за настаняване в социално жилище под наем:   
Наемна цена за социално жилище в лв./м2:  
Свободни социални жилища: 
Критерии за картотекиране в социално жилище, различни от тези за общинско жилище:  

Сподели в Интернет:

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross