Home / ГЪЛЪБОВО
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Община ГЪЛЪБОВО

Можете да задавате своите въпроси относно общинските жилища към всяка община на страница Форум
Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища:https://galabovo.org/node/20
Стратегия за управление на общинската собственост, съгл. чл.8, ал.8 от ЗОС: https://galabovo.org/content/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82 
Публичен регистър на общинската собственост:https://galabovo.org/node/101
Дирекция или отдел,отговорни за общинските жилища: Отдел "Общинска собственост"
Телефон за връзка:0418 6 89 01
Общ брой общински жилища (без социални):37
брой за отдаване под наем:32
брой за продажба:32
брой ведомствени:3
брой резервни:2
Незаети жилища:19
Брой чакащи (картотекирани) лица:0
Кога се обявява списъка за настаняване:веднъж годишно
Къде се обявява списъка за настаняване:поставя се на видно място в сградата на Общината
Срок за настаняване под наем:5 години
Максимален срок за настаняване в общинско жилище под наем:докато отговаря на условията
Ориентировъчна наемна цена за общинско жилище за първа зона в (лв./м2):1,50
Изисквания за доходите на кандидатите за жилищно настаняване:Средномесечният брутен доход на член от семейството за предходните 6 месеца да е в размер не по-нисък от 0,5 и по-висок от 1,5 от една минимална работна заплата за страната" - чл.5, ал.1, т.9
І група лица в жилищна нужда:лица, незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилища нежилищни помещения като бараки, изби, непригодни тавански помещения и др.
ІІ група лица в жилищна нужда:лица, живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или затрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред;
ІІІ група лица в жилищна нужда:семейства, наемащи жилищни помещения въз основа на свободно договаряне;
ІV група лица в жилищна нужда:семейства, заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите, установени в съответните наредби за общинските жилища;
V група лица в жилищна нужда:лица, живеещи при родители с недостатъчна жилищна площ, съобразно определените норми в настоящата наредба;
VІ група лица в жилищна нужда: 
VІІ група лица в жилищна нужда: 
Брой социални жилища:0
Срок за настаняване в социално жилище под наем:   
Наемна цена за социално жилище в лв./м2:  
Свободни социални жилища: 
Критерии за картотекиране в социално жилище, различни от тези за общинско жилище:  

Сподели в Интернет:

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross