За платформата

Как се ползва платформата

Платформа obshtinskidom.bg е :

 • място за дискусии и споделяне на полезни материали и документи, свързани с управлението на общинските жилища;
 • пространство за сътрудничество и комуникация между общинските жилищни експерти;
 • източник на информация и ресурси в помощ на работещите в общините;
 • място за задаване на въпроси и намиране на отговори – както от търсещите общинско жилище, така и от предлагащите тази услуга;
 • инструмент за осъществяване на комуникация между гражданите и общинската институция;

 

Платформата obshtinskidom.bg предлага информация за две групи потребители:

 • За общини
 • За граждани

Съдържанието е с две нива на достъп:

 • Със свободен достъп – за граждани и общинни
 • С достъп след регистрация – само за общини

Ако сте община и имате тема, която искате да обсъдите с колеги, може да го направите през ФОРУМ. За да се включите във Форума трябва да си направите регистрация тук.

Ако сте гражданин и имате въпрос, моля задайте го чрез нашия ФОРУМ
 

За да получавате месечния ни бюлетин, моля изпратете запитване на office@hfh.bg


Вижте повече

Информация за проекта

Проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“ e финасиран в рамките на ОП „Добро управление“, Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът се изпълнява в периода септември 2022 – декември 2023 год. в партньорство между Фондация „Подслон за човечеството“/Хабитат България и Министерство на регионалното развитите и благоустройството (МРРБ) 

Целта на проекта е да се създаде механизъм за достъпно и прозрачно взаимодействие и обмен на информация между общинските и национални администрации, ангажирани с жилищните политики и представителите на гражданското общество. 

Изпълнението на проектните дейности ще допринесе за постигане и на двете цели, формулирани в настоящата процедура: 1.Партньорско управление с гражданите и бизнеса; и 2.Открито и отговорно управление. 

Специфичните цели на проекта са: 1. Създаване на достъпни и прозрачни механизми за взаимодействие и обмен на информация между общинските и национални администрации, ангажирани с жилищните политики и представителите на гражданското общество; 2. Подобряване на социалните жилищни политики и практики на местно и национално ниво; 3. Повишаване на общественото разбиране за важността на социалната жилищна политика за подобряване условията на живот на всички общности;

Целеви група по проекта са: общински администрации и служители по управление на общинските жилища в цялата страна, неправителствени организации работещи с уязвими групи, както и широката общественост

Изпълнението на проекта ще  създаде механизъм за достъпно и прозрачно взаимодействие и обмен на информация между общинските и национални администрации в цялата страна, ангажирани с жилищните политики и представителите на гражданското общество, ще допринесе за подобряване на социалните жилищни политики и практики на местно и национално ниво и ще повиши общественото разбиране относно важността на социалната жилищна политика за подобряване условията на живот на всички общности.

Предвидените в проекта дейности включват: проучване и анализ на управлението на общинските жилища в България; идентифициране на добри практики от страната и чужбина; изготвяне на препоръки и методически указания към общините за мултиплициране на успешни модели на работа; създаването на уеб базиран механизъм за дискусии и споделяне на знания и опит по жилищни въпроси вкл. на общинските жилища; създаване на мрежа за комуникация и подкрепа между работещи в различни общини специалисти от една страна и от друга – между общинските експерти и гражданите.

Основните изводи и препоръки от изследванията и анализите ще бъдат графично визуализирани и публично разпространени, за да се информира обществото и да се повиши неговото разбиране относно същността и важността на социалните жилищни въпроси. 

Въз основа на събраните мнения и препоръки при изпълнението на проекта ще се внесе становище за иницииране на приемането на Национална жилищна стратегия на страната, която да даде дългосрочна перспектива за осигуряване на по-добра жилищна среда.

Общата стойност на проекта е 59 898 лева, като безвъзмездната финансова помощ, която се предоставя по ОПДУ е 52 328 лева, от които 44 479 лева са средства от Европейския социален фонд и 7 849 лева – национално съфинансиране.  


Вижте повече

За Хабитат България

“Подслон за човечеството“ (Хабитат България) е фондация в обществена полза, която работи за подобряване на жилищните условия и елиминирането на жилищната бедност и развива дейността си в четири основни стратегически направления – строителство на достъпни жилища, финансиране на жилищни подобрения, разработване на иновативни продукти и пазарни инструменти за подобряване на достъпността на жилищните подобрения, участие в изработването на жилищни политики, стратегически и програмни документи.

От стартиране на своята дейност през 2001 г., Хабитат България популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност.

Следвайки идеите и принципите на партньорство, обществено сътрудничество, доброволчество, загриженост и уважение към нуждите на другите, до момента Хабитат България е построила 12 нови жилища с помощта на над 450 доброволци от 44 страни по целия свят и е подкрепила повече от 6 000 партньорски семейства в 24 населени места в страната.

Хабитат България инициира създаването и е координатор на Национална коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“. Коалицията е неформално обединение на организации, водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в България. Учредена е през януари 2014 г. и оттогава работи активно и набира нови привърженици и членове. Броят на членовете на Коалицията към момента е 36, сред които неправителствени организации, браншови и професионални камари и асоциации, водещи компании в строителния сектор, общински администрации.

Хабитат България е част от голямата мрежа на Habitat for Humanity – глобална неправителствена организация, работеща във всички 50 щата в САЩ, както и в над 70 страни по целия свят. От основаването си през 1976 г., организацията е помогнала на повече от 46 милиона души да подобрят условията си на живот чрез осигуряване на жилищна помощ като жилищно строителство, благоустрояване и ремонти, така и чрез подобряване на достъпа до пазара на жилища, които са на достъпни цени.

Чрез застъпническата си дейност и обученията в сферата на строителството и управлението на финанси, Habitat for Humanity е помогнала на още над 5 милиона души за последната фискална година. Кампанията Solid Ground е пример за драстичното подобряване на начина, по който хората получават право на достъп до земя за жилищни нужди.

Дейността на Habitat for Humanity е възможна благодарение на дарителите, партньорите и на повече от 700,000 хиляди доброволци, които заедно със семействата в нужда, работят за изграждането или подобряването на достойни домове. Допълнителна информация за организацията може да откриете в Годишния доклад на Habitat for Humanity за 2022 г.

Научете повече на https://hfh.bg/ 


Вижте повече

За МРРБ

ЗА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, провежда държавната жилищна политика, както и организира дейността по изпълнението на проекти/програми, свързани с обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България, като в рамките на тези свои правомощия бива подпомаган от Дирекция „Жилищна политика“.

Дирекция „Жилищна политика“: 

 • разработва стратегически и програмни документи на държавната жилищна политика, в т.ч. за състоянието и развитието на жилищния сектор и за поддържането и обновяването на жилищния сграден фонд, разработва Национална жилищна стратегия и свързаните с нея концепции, национални програми и планове за действие за развитието на жилищния сектор;
 • осъществява и координира изпълнението на мерките, които са заложени в тях, и извършва мониторинг на изпълнението им;разработва проекти на нормативни актове, които са свързани с жилищната политика и обновяване на жилищния сграден фонд, дава становища и участва в разработването на нормативни актове, свързани с подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради;разработва образци на документи, които са предвидени в нормативните актове, свързани с жилищната политика;
 • разработва методически указания, подпомага, координира, контролира и осъществява мониторинг при провеждането на програми и проекти, които са свързани с жилищната политика;
 • събира и анализира информация за състоянието на съществуващия жилищен сектор и предлага мерки за подобряване на управлението и поддържането му;
 • организира провеждането на научни и приложни изследвания, които са свързани с жилищната политика и обновяване на жилищния сектор, проучва, анализира и изготвя отговори на запитвания и предложения, които са свързани с жилищната политика и обновяване на жилищния сграден фонд и подобряването на енергийната ефективност в него;
 • изготвя отговори на запитвания на граждани относно прилагането на Закона за управление на етажната собственост;организира провеждането на информационно-образователни кампании за постигане на основните цели на жилищната политика и за обновяване на жилищния сграден фонд;
 • координира, контролира и осъществява мониторинг върху изпълняваните програми/проекти за обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради чрез събиране, обобщаване и анализиране на информацията по техническата и финансовата отчетност, включително чрез извършване на проверки (документални, на място, по сигнали, ad-hoc проверки), и предлага предприемането на мерки при констатирани нередности и нарушения и/или уведомява компетентните за съответната дейност органи;
 • разработва, планира, координира и подпомага изпълнението на инвестиционни проекти, които са свързани с подобряване на състоянието на жилищния сектор, и съвместни програми с други ведомства, юридически лица с нестопанска цел в областта на жилищния сектор и международни финансови институции;съдейства за подобряването на жилищните условия на най-маргинализираните и уязвими общности и за изпълнението на стратегическите и рамковите документи, свързани с интеграцията на ромите в Република България;
 • участва в национални и международни програми и проекти, свързани с развитието на жилищния сектор и подобряването на жилищните условия на най-маргинализираните и уязвими общности;взаимодейства с Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. и Оперативна програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027 г., с финансови институции и други ведомства и юридически лица, с областните и общинските администрации и с неправителствени организации по въпроси, които са пряко или косвено свързани с обновяването на жилищния сграден фонд и с подобряването на енергийната ефективност в жилищните сгради.

Вижте повече

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross