Home / Новини / Нормативна рамка за  узаконяване на неформалните квартали в Румъния
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Нормативна рамка за  узаконяване на неформалните квартали в Румъния

май 22, 2024

В Румъния има най-малко 64 000 семейства, съответно над 200 000 румънски граждани, които живеят в неформални селища, обикновено в покрайнините на села и градове. Данните са от проучване на Министерството на регионалното развитие на Румъния, проведено през 2015 г., но се счита, че тази цифра е поне двойно по-голяма.

От 2007 г. граждански организации и държавни структури работят активно за създаването на законова рамка, свързана с жилищни територии с преобладаващо незаконно строителство. В резултат на това през 2019 г. е обнародван Закон 151/2019 относно неформалните селища в Румъния. През 2020 г. са изготвени и съответните нормите за прилагане на този закон.

В Закон 151/2019 е включена и дефиниция на неформално селище: група от най-малко 3 спонтанно застроени жилища, обитавани от лица или семейства, представители на уязвими групи (определени съгласно Закона за социално подпомагане № 292/2011) и които нямат законни права върху сградите, които обитават. 

Идентифициране и регистриране на неформални селища: 

Органите на държавната и местната администрация си сътрудничат с Министерството на регионалното развитие и публичната администрация, като предоставят необходимата информация и прилагат мерки в своята област на компетентност, така че идентифицираните неформални селища да бъдат приоритет в жилищните планове и политики, за да им се осигури достъп до инфраструктура, услуги  и безопасност.

Приоритетните мерки включват:

  • информиране и включване на жителите на засегнатите общности в процеса на планиране и регулиране;
  • установяване на правния и икономически статут на земите и изготвяне на кадастрален план на неформалното селище;
  • регистриране на недвижимите имоти в кадастралната система;
  • предприемане на интегрирани мерки за работа с жителите чрез включване в други програми за социално подпомагане.

Действия на местно ниво:

Кметът, чрез специализираните структури по градско планиране, контрол на строителството, социалното подпомагане и общественото здраве, както и местната  полиция, има следните задължения:

  • идентифицира правния статут на парцелите и координира необходимите стъпки за тяхното урегулиране;
  • съставя и актуализира базата данни за броя на хората в неформалните квартали, брой сгради и тяхната типология;
  • информира жителите на неформалните селища относно законовите разпоредбите, инициира процес на консултация и планиране с тяхно участие, за да се идентифицират нуждите и спецификите на общността;
  • в случаите, когато се налага  частично или пълно премахване на съответните неформални селища, осигурява преместване на живущите чрез предоставяне на социални жилища, или чрез подпомагане построяването на ново жилище по законоустановен ред;
  • инициира и координира необходимите действия за ограничаване на разширяването на неформалните селища. 

Местна техническа комисия:

Местната община осигурява организацията и функционирането на комисия за координиране на прилагането на необходимите мерки за подобряване на условията на живот на жителите на неформалните селища, методологична и оперативна подкрепа за органите на местната публична администрация, мониторинг на изпълнението.

Първи пилотен проект Câlnic 

В резултат на двегодишно проучване и подготовка през 2020 г. стартира първия пилотен проект за легализиране на неформално селище.  Това е маргинализиран градски квартал, с жители с ниски и несигурни доходи, живеещи в изключително лоши жилищни условия, в нелегални жилища.  Целта е да се подпомогнат жителите да легализират имотите си, като в същото време кварталът се преструктурира с цел да се подобри инфраструктурната обезпеченост.  

Проектът се изпълнява в рамките на 18 месеца и включва: детайлно проучване и анализ на нуждите на общността, градоустройствено планиране и нов ПУП,  така че семействата, чиито имоти са незаконни да могат да получат подкрепа, за да ги легализират и да се сдобият с документ за собственост на земята. 

Повече за този пилотен проект може да намерите тук:  https://locuireinformala.ro/calnic-pilot-project/

Home Equals

Хабитат България и международната мрежа на Habitat for Humanity стартираха петгодишна застъпническа кампания (2023 - 2027 г.), наречена Home Equals, която цели промени в политиките на местно, национално и глобално ниво, за да се увеличи достъпът до адекватни жилища на хората, живеещи в неформални селища.

Като част от кампанията Home Equals, Хабитат България се застъпва за обновяването на неформалните селища и обезпечаването им с базови услуги и инфраструктура. По данни на НСИ от “Преброяване 2021” – 266 720 души са се определили като роми, голяма част от които живеят в незаконни жилища. 

Първият по рода си доклад на Habitat for Humanity и Международният институт за околна среда и развитие (IIED), представя модел на ползите, които биха били реализирани по отношение на икономическия растеж, доходите, здравеопазването и образованието, от тези жилищни подобрения.

Докладът установява, че в някои страни брутният вътрешен продукт (БВП) и доходът на глава от населението ще се увеличат с до 10,5% и че всяка година в световен мащаб могат да бъдат спасени приблизително 730 000 живота – повече от броя на смъртните случаи, които биха били предотвратени годишно чрез изкореняване на маларията. Според модела допълнително 41,6 милиона деца ще бъдат записани в училище. Това е едно от всеки шест деца в света, които не посещават училище.

Повече за проекта може да намерите тук: https://www.habitat.org/home-equals 

Този бюлетин е подготвен от Хабитат България. За допълнителна информация посетете платформа “Общински жилища” - място за дискусии и споделяне на полезни материали и документи, свързани с управлението на общинските жилища: http://obshtinskidom.bg/ 


Сподели в Интернет:

Прикачени файлове

Още публикации

април 13, 2023
В периода октомври – декември 2022 г. се осъществи онлайн проучване относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, в […]
април 13, 2023
Закона за управление на етажната собственост Хабитат България, в партньорство с Българска фасилити мениджмънт асоциация и Българо-австрийска консултантска компания, внесе […]
април 13, 2023
Хабитат България подготви становище по инициирана писмена процедура за вземане на решение за одобрение на нови приоритети в Програмата за […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross