Home / Новини / Успешната жилищна политика на Словакия 
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Успешната жилищна политика на Словакия 

декември 19, 2023

Въпреки, че по време на прехода в началото на 90-те години на миналия век Словакия претърпява сътресения, включително масова приватизация на  жилищния фонд, в периода след това държавата активно изгражда своята правната и финансова структура, необходима за постепенното подобряване и адаптиране на жилищната си система. За осъществяването на държавната програма водеща роля има правителството, което създава правни и инвестиционни условия за подобряване достъпа до жилища, особено за домакинствата с ниски доходи. Правителството работи дългосрочно и интегрирано в тази насока стъпка по стъпка, обединявайки в процеса и други свързани области – правосъдие, финанси, социални въпроси и регионално развитие.

Основният принцип залегнал в държавната жилищна политика на Словакия е, че собственикът е отговорен за поддържане на жилището. В същото време държавата поема отговорност да създава условия за подпомагане на  собствениците чрез няколко основни мерки:  

 • Създаване на законова рамка за подпомагане на жилищното състояние и развитие;
 • Създаване на икономически инструменти за подкрепа на жилищното развитие;
 • Предоставяне ежегодно на средства от държавния бюджет за жилищно подпомагане.

Основните приоритети за постигане на тази цел са:  

 • възстановяване на общинските жилища за отдаване под наем, тъй като голяма част от старите общински жилища са приватизирани;
 • модернизиране на съществуващия жилищен фонд. 

В рамките на Програмата за жилищно развитие Министерството на транспорта и строителството  предоставя субсидии и грантово финансиране за строителство на общински жилища.

 • Държавен фонд за жилищно развитие  (ДФЖР )* – съществува от 1996 г.;
 • Програма за държавно подпомагане на жилищното обновяване чрез предоставяне на банкови гаранции за кредитиране (от 2005 г.);
 • Подкрепа за енергийно обновяване (поставяне на термоизолация) на еднофамилни къщи (от  2016 г.);
 • Програма за жилищно развитие – разработена през 1998 г. и действаща и до днес.

*  štátny Fond Rozvoja Bývania: https://www.sfrb.sk/

Осигуряването на жилища за социални нужди е задача на общинските власти в Словакия. Но те биват подпомогнати от държавата посредством финансови схеми, а именно държавна субсидия и изгоден зеем от Държавния фонд за жилищно развитие. 

 • Субсидиите са предназначени за местните общини. Според вида и предназначението на жилището, което общината закупува или построява, субсидиите варират между 40% и 75% от цената на жилището, като остатъка до 100 % се покрива от държавния заем.  
 • Държавния фонд за жилищно развитие е револвиращ фонд, управлява се от Министерството на транспорта и строителството на Словакия, като след 2013 г. по него се усвояват и средства от Структурните фондове на  ЕС. Функцията на този фонд е да подпомага постигането на основните цели на жилищната политика, чрез предоставяне на изгоден финансов ресурс.

Благодарение на целенасочената жилищна политика до 2021 г. над 70% от многофамилните жилищни сгради в Словакия са реновирани, а в столицата Братислава – над 90%. 

 • До 100% от цената на придобиване; 
 • Срок на погасяване – до 40 години;
 • Лихва – между 0% и 3%  ( за общинските жилища е около 1%);
 • Предназначение: 

Придобиване на социални жилища за отдаване под наем ( строителство на нови или закупуване на съществуващи жилища). Обикновено се използва от общините за ко-финансиране на субсидиите. 

Обновяване на жилищни сгради вкл. модернизиране, отстраняване на конструктивни проблеми, монтиране на енергоефективна изолация. 

ДФЖР се финансира комбинирано от държавния бюджет (в синьо на схемата по-долу), от средства от ЕС (в зелено) и от собствени ресурси (в червено). В развитие Фондът разчита все повече на собствени средства.

На схемата по-долу може да видите броят общински жилища, построени в Словакия в периода между 2000 и 2020 г.

За повече информация вижте инфографиките с идентифицирани проблеми и обобщени препоръки за подобряване жилищната политика в България: https://shorturl.at/qCLR2

Този бюлетин е разработен по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg


Сподели в Интернет:

Прикачени файлове

Още публикации

април 13, 2023
В периода октомври – декември 2022 г. се осъществи онлайн проучване относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, в […]
април 13, 2023
Закона за управление на етажната собственост Хабитат България, в партньорство с Българска фасилити мениджмънт асоциация и Българо-австрийска консултантска компания, внесе […]
април 13, 2023
Хабитат България подготви становище по инициирана писмена процедура за вземане на решение за одобрение на нови приоритети в Програмата за […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross