Home / Новини / Богат набор от инструменти за жилищно подпомагане в Чехия
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Богат набор от инструменти за жилищно подпомагане в Чехия

ноември 28, 2023

Основните инструменти на жилищната политика на Чехия включват: 

 1. Подкрепа за придобиване на жилище, която се изразява в:
 • Програма “Собствено жилище“ (Program Vlastní bydlení) - схема за предоставяне на държавни кредити за закупуване, изграждане или ремонт на жилища за млади хора до 40 години;
 • Субсидирани ипотеки и гаранции за закупуване на жилище, данъчни облекчения за ипотечни плащания – лихвите по ипотека могат да бъдат приспаднати от данъчната основа на домакинството.
 • до €24 000  за ремонт; 
 • до 90% от стойността за закупуване на жилище, но не повече от 83 000€; 
 • до €100 000 за построяване на ново жилище ( къща) върху вече закупен терен. 

2. Подкрепа за реновиране на жилища, която включва: 

 • Подкрепа за многофамилни жилищни сгради за подобряване достъпността на средата за трудноподвижни хора; 
 • Безлихвени заеми за подобряване енергийната ефективност на многофамилни сгради;
 • Програма за възстановяване на жилища, пострадали от бедствия и аварии;
 • Програма за субсидирано финансиране за обновяване на обществени площи в жилищни комплекси.

3. Подкрепа за социално уязвими собственици и наематели. Тук са предвидени редица финансови инструменти за подпомагане на различни групи уязвими хора:

 • Жилищни помощи (příspěvek na bydlení) – предназначени за семейства и лица, които не могат да си позволят жилище на пазарни цени. Условието за получаване на такава помощ е разходите за жилище да надвишават 30% от общия доход на домакинството. В „разходи за жилище“ се включват разходите за наем и битови услуги вкл. електричество и се определят по формула спрямо средни цени за потребление на услуги и енергия в общината и спрямо броя членове на домакинството. Предоставят се на лица и семейства с постоянно местожителство, като може да се ползват при различни форми на ползване – наематели на социално жилище, наематели на жилище на свободния пазар или собственици. Около две трети от получателите на жилищни помощи за 2017 г. са били частни наематели.*

 * [9] OECD (2019), “OECD Affordable Housing Database: Recipients and payment rates of housing allowances”, https://www.oecd.org/els/family/PH3-3-recipients-payment-rates-housing-allowances.pdf

 • Жилищни надбавки (doplatek na bydlení)предназначени за хора с ниски доходи. Мога да бъдат и допълнение към социалната надбавка за домакинства, които все още не могат да покрият основните си нужди. Средният размер на тази добавка е около 170 EUR, a през 2020 г. такава са получавали около 32 800 домакинства месечно.

4. Субсидии за подсигуряване на финансово достъпен наемен фонд (различен от социалните жилища): 

 • Заеми за подпомагане изграждането или ремонтирането на жилища под наем за определени групи от населението: възрастни (над 65 години), хора с увреждания или граждани с ограничени доходи, пострадали от природно бедствие или млади хора под 30 години;
 • Общински строителни програми за изграждане на финансово достъпни и социални жилища, както и на социални домове – предоставяне на достъпно кредитиране за общините.

За сравнение в България единствената финансова помощ за жилищно настаняване е за наем на общинско жилище. За 2022 г. за цялата страна такава са получили само 45 лица. За повече информация вижте инфографиката Липсва адекватна целева помощ за наем!

Националната рамка на жилищната политика включва много участници,  което изисква ефективен механизъм за съгласуване на цели, ресурси и програми. 

На национално ниво жилищната политика се ръководи предимно от Министерството на регионалното развитие. Други министерства обаче администрират определени жилищни помощи и свързани програми напр. Министерството на труда и социалните въпроси управлява механизмите за жилищно социално осигуряване и програми за ремонт за хора с увреждания; Министерство на финансите е отговорно за прилагането на схеми за жилищни спестявания и на мерки за данъчни облекчения; Министерството на околната среда ръководи програми за енергийно обновяване на сградите; Министерството на вътрешните работи се занимава с интегриране на търсещи убежище. 

На местно ниво общините са отговорни за осигуряването на жилища на нуждаещи се, включително финансово достъпни и социални жилища. Те също така управляват разпределението на безвъзмездни средства, градското планиране и зонирането.

Чешката Република отделя около 0.18% от БВП за жилищно подпомагане.*

Два от основните инструменти за жилищно подпомагане в Чехия са жилищните помощи (които се изплащат на около 200 000 реципиенти) и жилищната добавка, която се изплаща на около 50 000 семейства с най-ниски доходи.  И двата инструмента се управляват от Министерството на труда и социалната политика. 

Програмите за жилищно подпомагане се финансират основно от Държавния фонд за подпомагане на инвестициите (ДФПИ) и Министерство на регионалното развитие (МРР). 

ДФПИ подпомага изграждането на социални жилища. Градските общини могат да се възползват от кредитна програма за закупуване на социални апартаменти или къщи или да се комбинира придобиването на социални и финансово достъпни жилища в една сграда т.нар. смесени жилищни сгради.  

МРР основно предоставя грантови схеми на общините за създаване или реновиране на жилищен фонд за специфични групи от населението. Програмата за жилищно подпомагане пък подсигурява строителството или придобиването на социални наемни жилища. 

Въпреки че през 2021 г.  е прието намаляване на максималния размер на лихвите, през 2020 г. бе премахнат данъкът от 4% за придобиване на недвижим имот, което стимулира придобиването на собственост. https://www.oecd-ilibrary.org/sites/877a1eb6-en/index.html?itemId=/content/component/877a1eb6-en#section-d1e5125

Този бюлетин е разработен по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg


Сподели в Интернет:

Прикачени файлове

Още публикации

април 13, 2023
В периода октомври – декември 2022 г. се осъществи онлайн проучване относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, в […]
април 13, 2023
Закона за управление на етажната собственост Хабитат България, в партньорство с Българска фасилити мениджмънт асоциация и Българо-австрийска консултантска компания, внесе […]
април 13, 2023
Хабитат България подготви становище по инициирана писмена процедура за вземане на решение за одобрение на нови приоритети в Програмата за […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross