Home / Новини / Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд

август 10, 2023

След огромен обществен интерес на 01 юни 2023 г. успешно приключи кандидатстването по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, стълб „Зелена България“.

Към крайната дата са подадени общо 3068 проектни предложения от 152 общински администрации на обща стойност 3 972 426 084,04 лв.

Предстои оценяване и класиране на подадените проектните предложения.

ПРОЦЕДУРАТА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП II“  - ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИТЕ:

 •  Сгради, за които предварително са изготвени обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1–5 от ЗУТ и обследването за енергийна ефективност следва да бъдат установявани и чрез архитектурно заснемане и/или налична техническа документация;
 •  Сгради, за които след техническо обследване на сградната конструкция, извършено в съответствие с глава трета от Наредба 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, е установено, че отговарят на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и които са получили положителна оценка за сеизмична осигуреност, независимо дали са осигурени или неосигурени на сеизмични въздействия, в съответствие с Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

Сертификатът да бъде изготвен по реда на актуалната към момента на кандидатстване наредба по чл.48 от ЗЕЕ.

МОДЕЛ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, РАЗДЕЛЕН НА ДВА ЕТАПА

 • Процедура: ЕТАП I: до 01.06.2023 г. - сдружения на собствениците могат да получат 100% безвъзмездна финансова помощ (БФП).

Размер на БФП по процедурата е 1 129 881 600 лв.

 • Процедура: ЕТАП II: кандидатстване от 01.06.2023 г. до 16.01.2024 г. СС могат да получат 80% БФП.

Размер на БФП по процедурата е 282 470 400 лева.

КЛЮЧОВИ ПРИОРИТЕТИ И ЕЛЕМЕНТИ

 • Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки.
 • Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради.
 • Постигане на клас „В“ на енергопотребление.

КРАЙНИ ПОЛУЧАТЕЛИ

– сдружения на собствениците, управляващи многофамилни жилищни сгради по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС);

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПАРТНЬОРИ

– общинските администрации, упълномощени от СС да извършват всички действия свързани с кандидатстването и изпълнението на проекта от тяхно име;

 ДОПУСТИМИ СГРАДИ

– многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., в които самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик;

 БЛОК-СЕКЦИЯ

– строителна единица със самостоятелно функционално предназначение, която притежава отделни ограждащи от външния въздух конструкции и елементи (стени, покрив, вкл. деформационна фуга м/у свързано застроени блок – секции) и има самостоятелно обособен генератор на топлина (абонатна станция, отоплителен котел или друг генератор) /студ или няма генератор на топлина/студ.


ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • 3 688 900 кв. м. обща подобрена разгъната застроена площ на многофамилни жилищни сгради;
 • 405 GWh/год. понижаване на потреблението на първична енергия;
 • 79 ktCO2/год. намаляване на емисиите на парникови газове (килотонове CO2 екв.);
 • Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
 • Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
 • Постигане на минимум 30% от спестяванията на първична енергия за всяка сграда;
 • Достигане на клас на енергопотребление клас „В“  или по-висок клас за всяка сграда, обект на интервенция след прилагане на енергоспестяващи мерки;
 • Принос за изпълнение на целите на дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. - към 2030 г.

За повече информация и насоки за кандидатстване:

https://www.mrrb.bg/bg/nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-ii/

Този бюлетин е разработен по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg


Сподели в Интернет:

Прикачени файлове

Бюлетин 6 Общински жилища и жилищни политики АВГУСТ 2023
Изтегли файл

Още публикации

април 13, 2023
В периода октомври – декември 2022 г. се осъществи онлайн проучване относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, в […]
април 13, 2023
Закона за управление на етажната собственост Хабитат България, в партньорство с Българска фасилити мениджмънт асоциация и Българо-австрийска консултантска компания, внесе […]
април 13, 2023
Хабитат България подготви становище по инициирана писмена процедура за вземане на решение за одобрение на нови приоритети в Програмата за […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross