Home / Новини / Правилно ли се управлява жилищния фонд в България?
ОТПЕЧАТАЙ:
PDF
ПРИНТИРАЙ
доклад

Правилно ли се управлява жилищния фонд в България?

май 15, 2023

Научете, като изгледате видеото тук:

В резултат на задълбочено социологическо изследване на жилищните нужди в ромски общности в два региона на България Хабитат България изготви подробни препоръки за подобряване на жилищните политики в страната.

Социологическото изследване се осъществи в общо четири локации в община Сливен – кв. „Надежда“ и с. Тополчане и в община Търговище – кв. „Малчо Малчев“ и с. Голямо Ново. Анкетирани бяха над 800 домакинства. Резултатите от проучването бяха обсъдени на консенсусни кръгли маси с представители на общините, граждански организации, други местни и държавни институции. 

Пълният социологически доклад може да разгледате тук: Социологическо изследване „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище“

Ключов резултат 1

По отношение на инфраструктурната обезпеченост на жилищата в кв. „Надежда“ само 26,8% от анкетираните имат тоалетна вътре в жилището и само 33,2% – баня;

Ключов резултат 2

Относно наличните документи за собственост в кв. „Надежда“ какъвто и да е документ за собственост имат едва 12,8% от анкетираните. Почти три четвърти от домакинствата нямат никакъв документ. В с. Тополчане  56,9% имат някакъв документ за собственост, докато останалите 43,1% нямат документи или не знаят дали има такива;  В Търговищкия регион ситуацията е различна – над 70% от респондентите имат нотариален акт, а едва 13% в града и 8% в селото нямат документи или не знаят дали има такива;

Ключов резултат 3

Изследваните общности са действително с концентрация на бедност. В с. Тополчане, където е и най-висок рискът от бедност, 87,5% от домакинствата живеят с доходи под националната линия на бедност за съответната година, а специфичната линия на бедност е 147 лв (за 2020 г.) . В кв. „Надежда“ доходите са малко по-високи и там под националната линия на бедност живеят 57% от жителите на квартала;

 Ключов резултат 4

Немалък процент от анкетираните домакинства са енергийно бедни. Само 33% в Търговище и 21% в с. Голямо Ново отопляват всички стаи през студените месеци. Подобни са процентите и на хората, които се събират да живеят в една стая през зимата – 26% в града и 30% в селото. Много домакинства отопляват основно една стая, в която се събират през деня, а спалните затоплят само преди лягане – 26% в Търговище и 30% в с. Голямо Ново.

Успоредно със социологическото изследване и благодарение на съдействието на община Сливен и община Търговище се осъществи и проучване на действащите общински жилищни политики и практики за подобряване на жилищните условия в съответните общини, което включваше:

  • Изследване на общинските стратегически и програмни документи за жилищните политики;
  • Изследване на общинските наредби за управление на общински жилища;
  • Проучване на общинския жилищен фонд;
  • Проучване на жилищната картотека за настаняване в общинския жилищен фонд;
  • Проучване на необитавания жилищен фонд на база подадени декларации за освобождаване от такса битови отпадъци.

Въз основа на това проучване бяха изведени редица препоръки за подобряване на жилищните политики и практики на общинско равнище и на национално ниво. Безспорно е, че на първо място е необходимо да бъде приета с широк политически консенсус дългосрочна Национална жилищна стратегия с хоризонт до 2050 г., в която да бъдат заложени ясни визия, приоритети и измерими цели за осигуряване на достъпа до качествени жилища на всички. По отношение на Закона за социални услуги е важно създаването на нова услуга от общ икономически интерес – социално жилищно настаняване, за чието предоставяне общините да получават компенсации от държавата.

Препоръките бяха описани и в обобщен доклад: Жилищни условия в квартали с концентрация на бедност и политики за тяхното подобряване

При желание да получите печатно копие на доклада, моля пишете ни на office@hfh.bg.

Дейностите, свързани с проучването и изготвянето на доклади и препоръки бяха част от проект „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, изпълнен  от Хабитат България в периода от 2019-2022 г. . Той е финансиран в рамките на Първи конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП. Целта му е да спомогне разработването на адекватни общински и национални жилищни политики, както и да допринесе за подобряване жилищните условия на уязвими групи от населението.

Този бюлетин е разработен по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg


Сподели в Интернет:

Прикачени файлове

Още публикации

април 13, 2023
В периода октомври – декември 2022 г. се осъществи онлайн проучване относно качеството на услугата „Настаняване в общинско жилище“, в […]
април 13, 2023
Закона за управление на етажната собственост Хабитат България, в партньорство с Българска фасилити мениджмънт асоциация и Българо-австрийска консултантска компания, внесе […]
април 13, 2023
Хабитат България подготви становище по инициирана писмена процедура за вземане на решение за одобрение на нови приоритети в Програмата за […]

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения

Тази платформа е разработена по проект „Създаване на мрежа и инструменти за комуникация и взаимодействие между администрация и граждани за отговорни жилищни решения“, изпълняван от Фондация “Подслон за човечеството” (Хабитат България) в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. www.eufunds.bg

© Habitat for Humanity Bulgaria. Всички права запазени - 2023
Правила и условия | УЕБ САЙТ ОТ ADVAWORX
cross